QUICKWIN FOR ROAD SAFETY

Posted on Posted in Web

QUICKWIN FOR ROAD SAFETY

ระบบบันทึกและแสดงข้อมูล QUICKWIN 2017

 

 

พัฒนาระบบบันทึกและแสดงข้อมูล QUICKWINเพื่ออำนวยความสะดวกในการรายงานการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนนของแต่ละหน่วยงาน ตั้งแต่ระดับ โรงพยาบาล, สสอ., สสจ. และ สคร.

แสดงผลข้อมูลสำรวจที่รายงานให้เข้าใจง่ายและสะดวกต่อการนำไปใช้ประโยชน์

เริ่มใช้งานจริงตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2560 โดยมีการจัดเก็บข้อมูลจากโรงพยาบาล, สสอ., สสจ. และ สคร. ทั่วประเทศไทย

ภาพรวมระบบ